Privatumo politika

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

§1. ĮŽANGA

1.1. Bendrovė UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ (šiame dokumente dar vadinama „Sizeer“) gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų „Lankytojais“ arba „Klientais“) privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmeninę informaciją, (kaip jie apibrėžti šiame dokumente), kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi Sizeer valdoma elektronine prekybos (komercijos) sistema SIZEER, kuri veikia internetinėje erdvėje ir yra pasiekiama interneto adresu www.sizeer.lt (šiame dokumente dar vadinamos „Tinklapiu“), tik taip, kaip tai aprašyta šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika).

1.2. Sizeer užtikrina Lankytojų ir Klientų Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas.

1.3. Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.

1.4. Sizeer yra asmens duomenų valdytojas, įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas, Sizeer turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Klientų Asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: elektroninės prekybos; „SizeerClub“ lojalumo programos; tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais, šioje Privatumo politikoje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente nurodyta tvarka.

 

§2. SĄVOKOS

2.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai yra apibrėžtos Tinklapio naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose Tinklapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente, įskaitant jo preambulę, didžiąja raide rašomoms sąvokoms suteikiama toliau nurodyta reikšmė:

2.1.1. Asmens duomenys – Asmeninė informacija apie Lankytoją ir (ar) Klientą, kuris yra fizinis asmuo. Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.1.2. Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje.

 

§3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Perduodami Asmeninę informaciją per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

3.2. Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.

3.3. Jūsų Asmeninė informacija gali būti Sizeer tvarkoma ne tik toje valstybėje, kurioje ji buvo renkama, bet ir kitose valstybėse, kuriose taikytini ne tokie griežti Asmeninės informacijos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Klientas taip pat supranta ir sutinka su tuo, jog Asmeninė informacija, o taip pat bet kokia kita Sizeer surinkta su Klientu susijusi informacija gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Tinklapiu Klientas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Kliento šalies ribų.

3.4. Sizeer pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Privatumo politika keičiama Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

§4. ANONIMIŠKUMAS IR AUTOMATINIS ANONIMINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS

4.1. Tinklapyje įdiegtos priemonės sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad Tinklapio priemonėmis apie Jus būtų renkama tik Anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali naudotis tiek Lankytojai, tiek Klientai, kurie nėra prisijungę prie savo Paskyros. Jūs galite Tinklapiu naudotis anonimiškai kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite Tinklapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją (pavyzdžiui, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros, pateikti Prekių užsakymą ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis automatiškai nerenka jokių duomenų apie Jus, išskyrus tuos, kurie gali būti renkami taip, kaip tai nurodyta Privatumo politikos 5.2.8 ir 5.2.9 punktuose, arba yra Slapukų rinkmenose (išsamesnė informacija apie Slapukų naudojimo politiką pateikiama Privatumo politikos 10 dalyje).

 

§5. SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS

5.1. Kiekvieną kartą, kai Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, lankosi Tinklapyje, Sizeer serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą, t. y. Anoniminę informaciją, išvardintą Privatumo politikos 4.2 punkte. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Lankytojo ir (ar) Kliento, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, veiksmų, nurodyta Anoniminė informacija yra automatiškai surenkama ir saugoma tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinta. Ši Anoniminė informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, galėtų naudotis Tinklapiu (prisijungti), kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti Tinklapio ir kartu Sizeer veiklą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Taisyklių pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

5.2. Klientui prisijungus prie savo Paskyros, Sizeer renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija apie Jus:

5.2.1. vardas ir pavardė, gimimo data, amžius (gimimo metai), elektroninio pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris, kita kontaktinė informacija ir bet kokia kita informacija pateikiama Jūsų Paskyroje;

5.2.2. Prekių kainos grąžinimo tikslu gali būti renkami banko sąskaitų numeriai (tik iš tų Klientų, kurie grąžina Prekes);

5.2.3. kai Klientas pageidauja gauti Sąskaitą faktūrą už perkamas / įsigytas Prekes, Sąskaitų faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami Prekes;

5.2.4. informacija apie Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs kaip Klientas atliekate Tinklapyje (įskaitant Prekių pirkimo istoriją);

5.2.5. Tinklapio administravimo tikslais Sizeer taip pat gali rinkti informaciją apie įrenginį, kuriuo naudojantis Jūs prisijungiate prie Tinklapio (pavyzdžiui, personalinis kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, mobilusis telefonas ir pan.);

5.2.6. kita informacija, susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje įsigyjant Prekes, naudojantis Tinklapiu, įskaitant Sizeer siųstus laiškus, įrenginio identifikacinį numerį, informaciją apie prisijungimą, puslapių peržiūros statistiką ir duomenis apie standartinę prisijungimo informaciją;

5.2.7. papildoma informacija iš Jūsų ar apie Jus, kuri nėra atskirai aprašyta šiame dokumente (pavyzdžiui, informacija susijusi su Jūsų kreipimųsi į Sizeer arba apklausos rezultatai, jei dalyvaujate Sizeer vykdomoje apklausoje);

5.2.8. Tinklapis taip pat gali rinkti įprastai sistemos administratorių renkamą informaciją, prisijungimo žurnalus (angl. „Logs“). Informacija, esanti prisijungimo žurnaluose, be kita ko, gali saugoti:

5.2.8.1. IP adresą;

5.2.8.2. prisijungimo platformą ir interneto naršyklę;

5.2.8.3. interneto paslaugų tiekėją; ir

5.2.8.4. puslapio adresą, iš kurio Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, atėjo į Tinklapį.

5.2.9. Kai kurios Tinklapio subkategorijos ir kitos ryšio su Klientu priemonės gali apimti taip vadinamus „Web Beacons“. Web Beacons naudojami Sizeer reklamos efektyvumo įvertinimui. Šie duomenys nebus susieti su Jūsų nurodyta Asmenine informacija. Šie duomenys bus archyvuojami ir naudojami statistinei analizei ir globalaus Tinklapio Lankytojų ir (ar) Klientų judėjimo įvertinimui. Web Beacons leidžia rinkti tokią informaciją kaip:

5.2.9.1. IP adresas;

5.2.9.2. URL puslapio numeris;

5.2.9.3. Tinklapio krovimosi laikas;

5.2.9.4. naršyklės rūšis; ir

5.2.9.5. informacija esanti slapukuose.

5.2.10. kita informacija, kurią pateikiate Tinklapyje, įskaitant pasirinkimą gauti Sizeer reklaminius pasiūlymus ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos 6 skyriuje.

5.3. Pagrindinis Jūsų Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Sizeer turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją, įskaitant ir tą, kuri nurodyta Privatumo politikos 5.2 punkte, naudoti šiais tikslais:

5.3.1. atpažįstant Klientus Tinklapyje ir administruojant Klientų Paskyras;

5.3.2. vykdant Prekių užsakymus, parduodant ir pristatant Prekes Klientui;

5.3.3. tobulinant Tinklapį, siekiant jį pritaikyti Jūsų poreikiams, t. y. pritaikant, įvertinant ir tobulinant i) Prekių pirkimo-pardavimo sandorių vykdymą, naudojantis Tinklapio priemonėmis; ii) Tinklapio paslaugas; iii) Tinklapio turinį; ir (ar) iv) reklamą;

5.3.4. nagrinėjant skundus, jei tokių būtų;

5.3.5. užtikrinant prieigą prie Tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos;

5.3.6. tikrinant duomenis, kurie atsiųsti iš Tinklapio;

5.3.7. vykdant Klientų demografinius tyrimus;

5.3.8. užkertant kelią, aptinkant ir tiriant galimai uždraustus ar neteisėtus veiksmus Tinklapyje;

5.3.9. informuojant Jus apie Sizeer Prekes;

5.3.10. turint atskirą Jūsų sutikimą, vykdant tiesioginę rinkodarą;

5.3.11. teikiant kitas Tinklapio paslaugas ir pagalbą Jums, kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, kurie nurodomi konkrečiu atveju, kai informacija renkama.

5.4. Asmeninės informacijos, nurodytos Privatumo politikos 5.2 punkte, pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtume tinkamai ir visapusiškai naudotis Tinklapiu, įskaitant ir tai, kad Sizeer galėtų tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Prekių užsakymus.

5.5. Sizeer saugo faktinius duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus, tačiau, siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, Sizeer neturi tiesioginės prieigos prie tokių duomenų. Būdami Klientais, visą informaciją apie Prekių užsakymus, pateiktus Sizeer, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros. Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims (kai kurie patarimai dėl saugaus Tinklapio naudojimo pateikti Privatumo politikos 11 skyriuje).

5.6. Informacija, kurią Sizeer surenka Jums registruojantis ir (ar) dalyvaujant apklausose, taip pat yra naudojama siekiant pagerinti Tinklapio paslaugas, patenkinti Klientų poreikius ir pageidavimus, įskaitant informacijos naudojimą vykdant tiesioginę rinkodarą, kiek tai susiję su Jums teikiamomis Tinklapio paslaugomis.

5.7. Vadovaujantis Privatumo politika, Sizeer taip pat turi teisę naudoti Jūsų Asmeninę informaciją savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su Jumis elektroniniu paštu, siekiant informuoti apie Prekių, Tinklapio atnaujinimus ir pateikti informaciją, susijusią su elektroninės prekybos sandoriais, kuriuos Jūs sudarote Tinklapyje ir pan.

 

§6. REKLAMA IR INTERNETINĖS APKLAUSOS

6.1. Sizeer tretiesiems asmenims nesuteikia prieigos prie Jūsų Asmeninės informacijos, taip pat be atskiro Jūsų sutikimo neparduoda jokios informacijos apie Jus jokiems tretiesiems asmenims.

6.2. Tik gavę atskirą Jūsų sutikimą, pateiktą pildant registracijos formas ar kitu būdu (pvz., per taip vadinamąjį „check-box“ langelį“), Jūsų nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ir (ar) telefono numeriu siūsime Jums Sizeer komercinę / reklaminę informaciją – informaciją apie Tinklapį, Sizeer teikiamas paslaugas, Prekes, vykstančias akcijas, naujienas ir kita. Turėdami Jūsų sutikimą, tokią informaciją (pvz., naujienlaiškiais) Jums siūsime SMS pranešimais ir (ar) Jūsų elektroninio pašto adresu. Jūsų sutikimas, duotas tam, kad galėtume tokią informaciją siųsti Jums, yra savanoriškas ir nėra būtinas Prekių užsakymų vykdymui ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Jeigu Jūs nepateiksite atskiro sutikimo, bet vėliau nuspręsite, jog pageidaujate gauti šiame punkte nurodytą komercinę / reklaminę informaciją iš Sizeer ir (ar) nuspręsite dalyvauti Sizeer programose, kuriomis siekiama pritaikyti Tinklapį Jūsų poreikiams, taip pat gauti naujienas arba tuo atveju, jei Jūs nuspręsite atsisakyti gauti tokią informaciją, Jūs galite bet kuriuo metu pateikti mums prašymą elektroniniu paštu: info@sizeer.lt ar naudodamiesi kitais Tinklapio nustatymais (jeigu taikoma).

6.3. Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš Sizeer administracinės informacijos, susijusios su Prekių įsigijimu, Sizeer teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles), išskyrus atvejus, kai Paskyra panaikinama. Be to, Jūs negalite atsisakyti Sizeer siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir (ar) Tinklapio naudojimu.

6.4. Siekiant surinkti informaciją apie tai, kam Lankytojai ir (ar) Klientai teikia pirmenybę naudodamiesi Tinklapiu, o taip pat Klientai – įsigydami Prekes, Sizeer gali atlikti Lankytojų ir (ar) Klientų apklausas. Šios apklausos yra neprivalomos. Tuo atveju, jei Jūs nuspręsite dalyvauti tokiose apklausose, Jūsų atsakymai išliks anonimiški, nebent konkrečios apklausos atveju būtų nurodyta kitaip. Taip pat mes galime organizuoti apklausas pagal tam tikrus reikalavimus, kurių metu Klientai gali būti prašomi pateikti kontaktinę ar demografinę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir pašto adresas. Bet kokiu atveju, tokios informacijos Sizeer neteiks jokiems tretiesiems asmenims, nebent konkrečiu atveju būtų numatyta kitaip.

 

§7. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

7.1. Sizeer turi teisę atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, Sizeer politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesus arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.

7.2. Turint atskirą Jūsų sutikimą, kaip tai nustatyta Privatumo politikos 5 skyriaus 5.3.10 punkte, Sizeer turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją atskleisti Tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.3. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Sizeer teiktų Jūsų Asmeninę informaciją:

7.3.1. Sizeer partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos Sizeer, vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Jums, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl Trečiųjų asmenų paslaugų. Pavyzdžiui, Sizeer partneriams, teikiantiems Prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, kitas Kliento užsisakytas paslaugas, taip pat Sizeer partneriams, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir (ar) priežiūros, kitas paslaugas, padedančias Sizeer plėtoti veiklą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje;

7.3.2. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmeninę informaciją (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

7.3.3. struktūriniams Sizeer padaliniams ar susijusioms įmonėms;

7.3.4. kitiems verslo subjektams, tuo atveju, jei Sizeer susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei Sizeer įsigytų kitą juridinį asmenį ar Sizeer įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklapis ar turtas, susijęs su Tinklapiu, būtų perleidžiamas.

7.4. Šio Privatumo politikos skyriaus 7.3 punkte nurodytais atvejais, Sizeer perduos minimalų Jūsų Asmeninės informacijos kiekį. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), Sizeer tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninės informacijos neparduos, neišnuomos ir toliau neplatins, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, arba Sizeer bus teisiškai įpareigoti tai padaryti.

 

§8. KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU JŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMU TINKLAPYJE

8.1. Registruojantis Klientu, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, Jūsų bus paprašyta pateikti Asmeninę informaciją.

8.2. Tapę Klientais, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktą Asmeninę informaciją, keisti joje pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti šiuos duomenis. Jei, Jūsų nuomone, šis sprendimas yra nepakankamas, Jūs turi teisę kreiptis į Sizeer elektroniniu paštu, siųsdami el. laišką adresu info@sizeer.lt, arba paštu, siųsdami jį adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2 punkte.

8.3. Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę prie savo paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Jeigu pamiršote savo prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@sizeer.lt.

8.4. Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą Paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs būsite atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus atliktus naudojantis Jūsų Paskyra, nebent įrodoma priešingai. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai naudojamo kompiuterio ar kompiuterio interneto kavinėje, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

8.5. Jeigu prarasite slaptažodį, Jūs nebegalėsite kontroliuoti veiksmų, atliekamų su Jūsų Asmenine informacija, ir Jūsų vardu gali būti prisiimti įsipareigojimai, už kuriuos Jūs būsite atsakingas. Todėl įtarus, jog Jūsų slaptažodžiu gali pasinaudoti bet kas kitas, Jūs turėtumėte nedelsiant apie tai pranešti Sizeer (Sizeer kontaktiniai duomenys nurodyti Privatumo politikos 13.2. punkte) ir pakeisti savo slaptažodį, kuris naudojamas prisijungimui prie Paskyros.

8.6. Sizeer nekeis Jūsų Asmeninės informacijos rankiniu būdu. Todėl Jūs suprantate ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti savo Asmeninę informaciją, jeigu ji pasikeičia ar yra netiksli.

8.7. Jeigu Jūs nepageidaujate, kad Sizeer tvarkytų Jūsų Asmeninę informaciją, apie tokį atsisakymą galite pranešti bet kuriuo metu pateikdami prašymą Sizeer. Tokį prašymą galite pateikti elektroniniu paštu, siųsdami el. laišką adresu: info@sizeer.lt, arba paštu, siųsdami laišką adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2. punkte. Gavus tokį atsisakymą, Jūsų neteksite Kliento statuso ir nebegalėsite naudotis Tinklapiu Kliento statusu.

8.8. Sizeer turi teisę saugoti Jūsų Asmeninę informaciją iki Paskyros panaikinimo, vadovaujantis Privatumo politikos ir (ar) Taisyklių nuostatomis. Jūsų Paskyra panaikinama ir Jūsų Asmeninė informacija ištrinama, vadovaujantis Privatumo politikos ir Taisyklių nuostatomis. Panaikinus Jūsų Paskyrą, Jūs neteksite prieigos prie savo duomenų, esančių Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip.

8.9. Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų Asmeninės informacijos rinkimo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmeninė informacija gali būti saugoma ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Paskyros. Nepaisant to, esant pagrįstų priežasčių, Sizeer pasilieka teisę nustatyti atitinkamai trumpesnį arba ilgesnį Asmeninės informacijos saugojimo terminą.

8.10. Neapsiribojant aukščiau nurodytomis nuostatomis, Sizeer visais atvejais išsaugo Asmeninę informaciją apie Klientus, kurie buvo pašalinti dėl taikytinų teisės aktų ar Taisyklių pažeidimo.

 

§9. DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Sizeer, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo Lankytojų ir (ar) Klientų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Sizeer įgyvendina apsaugos ir organizacinės priemones atitinkančias paslaugų tiekimo saugumo grėsmei. Sizeer naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija (įskaitant Anoniminę informaciją) nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

9.2. Visi prisijungimai, susiję su Kliento mokėjimo vykdymu, Klientui pasirinkus, vyks užmezgant saugų ryšį su naudojama svetaine.

9.3. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad Sizeer naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, Sizeer negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, Sizeer įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs nesilaikysite saugumo taisyklių. Visų pirma, Klientai privalo neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenims. Atkreipkite dėmesį, kad Tinklapio priemonės tokius duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį, prašys pateikti tik prisijungiant prie Paskyros. Siekiant užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims naudotis Jūsų Paskyrą, prašome, po pasinaudojimo savo Paskyra ir (ar) Tinklapiu, atsijungti.

9.4. Savo veiksmais Jūs taip pat galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmenine informacija riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

9.5. Jūs turite teisę reikalauti, kad Sizeer Jums pateiktų visą informaciją apie Jūsų duomenis, kuriuos tvarko Sizeer. Klientai taip pat turi teisę reikalauti pakeisti, papildyti, atnaujinti arba pašalinti tokius duomenis ir ištaisyti klaidas. Klientai taip pat turi galimybę prieštarauti Asmeninės informacijos apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@sizeer.lt.

 

§10. SLAPUKŲ POLITIKA

10.1. Tinklapyje naudojami Slapukai. Sizeer Slapukus naudoja šiais tikslais:

10.1.1. taisyklingam Tinklapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui (pvz. Jūsų sesijos po prisijungimo išlaikymui, Jūsų nustatymų atsiminimui ir t. t.);

10.1.2. reklamai ir tiesioginiai rinkodarai;

10.1.3. statistinių Tinklapio duomenų rinkimui ir Tinklapio tobulinimui;

10.1.4. Tinklapis naudoja „Google Inc.“ (toliau „Google“) sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja Slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate Tinklapį. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Tinklapį (kartu su IP adresu), perduodama į Google serverį JAV ir ten kaupiama. Google naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi Tinklapiu, rengti ataskaitas apie Tinklapio populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su Tinklapiu ir jo naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Atlikę tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, Jūs gali neleisti Google įdiegti Slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų. Naudodami Tinklapį, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla Tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.

10.2. Visi Slapukai naudojami Tinklapyje gali būti laikini arba nuolatiniai:

10.2.1. laikini Slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol Jūs naršote savo naršyklėje;

10.2.2. nuolatiniai Slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie Jūsų Paskyros (slaptažodis, vartotojo vardas). Tokie Slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi Tinklapiu.

10.3. Naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate Sizeeri į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, telefono aparatą ir pan.) įrašyti Slapukus.

10.4. Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti nuolatinius Slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke.

10.5. Slapukų blokavimas ar apribojimas gali paveikti kai kurias Tinklapio funkcijas.

10.6. Žemiau pateiktoje lentelėje parodyta, kokie Slapukai naudojami Tinklapyje:

Naudojami slapukai: Tikslas
ad.360yield.com Naudojami Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
ad.adserver01.de Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
ad.yieldmanager.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
adnxs.com Naudojama Google DoubleClick sistemos, anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Adscale.de Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
adschoom.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
atemda.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
creativecdn.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
doubleclick.net Naudojama Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Sklep-sizeer.com Slapukai naudojami Google Analytics ir Piwik Analytics sistemos, leidžiančios atlikti anoniminę (identifikuojama slapyvardžiais) vartotojo srauto ir elgesio statistiką elektroninėje parduotuvėje.
Sklep-sizeer.com Naudojama vidinei parduotuvės statistikai tvarkyti ir anoniminių statistinių profilių valdymui.
Sklep-sizeer.com Slapukas atsakingas už taip vadinamąją vartotojo „sesiją“ (aktyvų prisijungimą, pirkinių krepšelio turinį).
Sklep-sizeer.com Slapukas atsakingas už naujienlaiškio užsakymo priminimo rodymą.
Google.com Slapukas susijęs su Google paslaugomis – atsakingas už ryšį su jais (įskaitant aktyvų prisijungimą Google+ paslaugoje).
Ih.adscale.de Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
invitemedia.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
netaffiliation.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
openx.net Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
pixel.rubiconproject.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
Yahoo.com Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus. Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
Flash Išoriniai Adobe Flash Player slapukai, leidžiantys išsaugoti Jūsų nustatymus šioje paslaugoje.
Facebook Slapukai leidžiantys integruoti parduotuvės puslapį su Facebook paslaugomis (naudojimąsi tokiais mygtukais kaip „patinka“, draugų taip pat mėgstančių šį puslapį Facebooke rodymas, ir t.t.). Išsamesnę informaciją galima rasti puslapyje: https://www.facebook.com/policies/cookies/

10.7. Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Sizeer partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Sizeer nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Sizeer negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Sizeer partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Sizeer nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų Sizeer partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

 

§11. TRETIEJI ASMENYS

11.1. Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renkame Mes iš Jūsų per Tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmeninę informaciją kitiems asmenims, nesvarbu ar jie būtų Klientai ar tretieji asmenys, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.

11.2. Tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Šių tinklapių turinio Sizeer nekontroliuoja ir už jų turinį neatsako. Šie tinklapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti.

11.3. Sizeer nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų, todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. Sizeer neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, įskaitant ir bendravimą internetu, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.

11.4.Sizeer nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Klientus, išskyrus Privatumo politikoje arba Taisyklėse numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, Taisyklių arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

 

§12. PRAKTINIAI PATARIMAI NAUDOJANTIS TINKLAPIU

12.1. Jei naudojate kompiuterį bendrai su kitais žmonėmis, baigę naudotis Paskyra, visuomet nuo jos atsijunkite. Tai būtina net tada, kai kompiuterį paliekate tik akimirkai. Taip apsidrausite, kad pašaliniai asmenys negalėtų pamatyti, panaudoti ar pakeisti Kliento informacijos ar duomenų. Kliento nurodyti duomenis ir informacija yra žinoma tik Klientui, Sizeer ir Sizeer partneriams, kurie privalo išlaikyti šių duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus atsako Sizeer. Sizeer garantuoja, kad tol, kol Klientas nepaskelbs skelbimų, pasiūlymų ar kito turinio Tinklapyje, kuris bus matomas kitiems asmenims, besinaudojantiems Tinklapiu, kartu su duomenimis, kurie tokiu atveju bus pateikti, Sizeer niekam neatskleis Kliento nurodytų duomenų ir informacijos, nebent tai būtų prašoma ar reikalaujama subjektų, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, turinčių teisę gauti iš Sizeer tokią informaciją. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, Klientas visada turėtų būti atsargus ir neatskleisti savo duomenų ir informacijos, visų pirma, duomenų leidžiančių prisijungti prie Paskyros. Jūs galite teikti Sizeer pasiūlymus dėl duomenų ir informacijos apsaugos. Visus pasiūlymus prašome siųsti per kontaktinę formą arba paštu, laišką siunčiant adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2 punkte.

 

§13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.

13.2. Jeigu norite informuoti Mus apie Privatumo politikos pažeidimą, Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių, įskaitant šios Privatumo politikos, aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Sizeer klientų aptarnavimo kontaktais:

Adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;

Elektroniniu paštu: info@sizeer.lt

arba

Telefonu: +370 5 2080668 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.