Regulamin konkursu „Nike Suede to Gum”

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Nike Suede to Gum” organizowanego za pośrednictwem aplikacji SizeerApp.
 2. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
 3. Aplikacja – darmowa aplikacja Organizatora dystrybuowana pod nazwą SizeerApp. Aplikacja dostępna jest do pobrania w App Store oraz Google Play;
 4. Konkurs – akcja marketingowa Organizatora opisana w Regulaminie;
 5. Laureaci Konkursu – wyłonieni w oparciu o postanowienia § 5 Uczestnicy;
 6. Nagrody – przedmioty wskazane w § 5 Regulaminu;
 7. Organizator – Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000521685, NIP: 675-11-87-580;
 8. Regulamin– niniejszy dokument;
 9. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 3 ust 1 Regulaminu.
 10. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

 • 2.

Czas  i miejsce trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od godz. 19.00 w dniu 16.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

 

 • 3.

Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona);
 3. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo) i dostarczy Organizatorowi pisemną zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie;
 4. posiada Aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu;
 5. poprawnie wykona zadanie konkursowe;
 6. nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora, a także nie pozostaje w stosunku zlecenia lub w  innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu
  z Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób;
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Aplikacji. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
  z Konkursu lub nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo jakiekolwiek prawa przysługujące osobom trzecim.

 

 • 4.

Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pięć pytań, dotyczących modelu obuwia Nike Air Force 1 Low Suede oraz aktorki Ruby Rose, ambasadorki
  modelu. Cztery pytania będą miały formę pytań zamkniętych, a jedno będzie pytaniem otwartym.
 2. Odpowiedzi na pytania należy udzielić i przesłać Organizatorowi za pośrednictwem Aplikacji,
  w której w okresie trwania Konkursu wyświetlana będzie specjalna zakładka „historia/quiz” umożliwiająca wypełnienie zadania konkursowego.
 3. Jeden Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wyłącznie jeden raz.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania z Konkursu treści naruszających Regulamin.

 

 • 5.

Laureaci i Nagrody.

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Nagrodą w Konkursie jest para obuwia damskiego, model Nike Wmns Air Force 1 ’07 SE o wartości 419,99 zł (dalej jako: „Nagrody”).
 2. Organizator w celu wyłonienia Laureatów Konkursu powoła 3-osobową komisję konkursową.
 3. Spośród wszystkich Uczestników spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na pytania zamknięte oraz odpowiedzą na pytanie otwarte, Organizator w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu wyłoni 5 (pięciu) Laureatów Konkursu. Odpowiedź na pytanie otwarte powinna być pozbawiona treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, nienawistne, obsceniczne, bądź w inny sposób niezgodnych z przyjętymi normami obyczajowymi.
 4. Nagrody otrzymają Laureaci Konkursu, tj. Uczestnicy którzy prawidłowo wykonali wszystkie czynności składające się na zadanie konkursowe o którym mowa w § 4 ust. 1 i których odpowiedzi na zadane pytania będą prawidłowe, a w ocenie komisji konkursowej ich odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane za najbardziej kreatywne. Jednemu Laureatowi przysługuje jedna Nagroda.
 5. Organizator podejmie działania mające na celu Kontakt z Laureatem poprzez wiadomość
  e-mailową przesłaną na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu.
 6. W przypadku, gdy Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do uzyskania kontaktu i wydania Nagrody, prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w takiej sytuacji nagrody innemu Uczestnikowi.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w takiej sytuacji nagrody innemu Uczestnikowi.
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagrody zostaną wydane Laureatom w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zakończeniu Konkursu.
 9. Do Nagród, od których należny jest podatek Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona uprawnionemu, lecz zostanie pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości tej nagrody, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 361, tj.) na co Uczestnik wyraża zgodę. Obowiązek podatkowy spoczywa na Organizatorze. Za pobranie i  odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

 

 • 6.

Dane osobowe, prawa autorskie

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie oraz do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, iż do wzięcia udziału w Konkursie
  potrzebne jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych w postaci imienia Uczestnika
  i adresu e-mail. Do ewentualnego wydania Nagrody oraz odprowadzenia należnego podatku niezbędne będzie także podanie Organizatorowi dodatkowych danych takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 3. Uczestnik z chwilą zgłoszenia odpowiedzi, która stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji na korzystanie z  przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie wszelkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim a w szczególności zamieszczenia ich w ramach stron internetowych Organizatora, utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu w  szczególności w ramach mediów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz w  wewnętrznych multimedialnych materiałach szkoleniowych w celach związanych z organizacją oraz promowaniem Konkursu oraz celach promocji Organizatora jako pracodawcy. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 4. Uczestnik udziela zezwolenia, o którym mowa na okres 5 lat od dnia pierwszej publikacji utworu przez Organizatora bez ograniczenia, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do usunięcia z mediów społecznościowych utworów stanowiących materiał archiwalny.
 5. Treść odpowiedzi Uczestnika na pytanie otwarte powinna być autorstwa Uczestnika, który zgłosił się do udziału w Konkursie. Uczestnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.
 • 7.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 8.

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres e-mail pr@miggroup.com z dopiskiem  „Reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

 

 • 9.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.